İthalat Gümrük Vergi Muafiyet Limiti Değişikliği

13.04.2018

Bakanlar Kurulu’nun  2018/11510 no’lu kararına istinaden, 30 Euro olan hızlı kargo gümrük muafiyet limiti 

22 Euro olarak güncellenmiştir. Değişiklik 26 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca; bedeli gönderi başına 150 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar muafiyet kapsamında değerlendirilebilecektir

 

Resmi Gazete’de yayınlanan ilgili karar yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar - 2018/11510   

 

Karar Sayısı : 2018/11510

 

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 16/02/2018 tarihli ve 32136191 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/02/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1 - 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "30 Avro'yu geçmeyen" ibaresi "22 Avro'yu geçmeyen" şeklinde değiştirilmiştir.

 

‘’(1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen,bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen eşya ile 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.

 

MADDE 2-Aynı Kararın 62 nci maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

‘’c)Kitap veya benzeri basılı yayın için %8,

 

ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,’’

 

MADDE 3-Aynı Kararın 100. Maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

‘’ö) Kamu kurum ve kuruluşlarına,kütüphanelere, müzelere,eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın.)

 

MADDE 4-Aynı Kararın 126. Maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

‘’e) 100. maddenin 1. fıkrasının (ö) bendi kapsamı kitap veya basılı yayının,’’

 

MADDE 5- Bu Karar yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.